Podstawa prawna

Poniżej znajdą Państwo wykaz polskich i europejskich aktów prawnych obowiązujących obecnie.
Wszystkie sporządzane przeze mnie operaty szacunkowe są zgodne z tymi aktami.

 • Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93, poz.768)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003r. z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 06 lipca 1982r o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19 poz. 147 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 196, poz 1628 z późn. zmianami)

Powszechne Krajowe Standardy Wyceny aktualne na dzień wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 • Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1 (KSWP 1) „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”
 • Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 2 (KSWP 2) „Wartości inne niż wartość rynkowa”
 • Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 3 (KSWP 3) „Operat szacunkowy”