Wycena mieszkania - dokumenty

Wycena mieszkania w Warszawie – nieruchomości lokalowej wymaga pozyskania:

  • aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych prowadzonych dla lokali lub też wspólnych części danej nieruchomości
  • w przypadku lokali użytkowych, decyzji na temat sposobu ich użytkowania
  • obowiązującego wypisu z ewidencji gruntów dla działki lub budynku, gdzie mieści się lokal (jeśli istnieje)
  • zaświadczenia ze wspólnoty potwierdzającego regularność uiszczania opłat wobec niej oraz niezaleganiu owej wspólnoty względem innych podmiotów
  • innych dostępnych dokumentów, takich jak podpisane umowy przedwstępne.

Gdzie można uzyskać dokumenty potrzebne do wyceny?

Wymienione wyżej dokumenty są niezbędne, aby rzeczoznawca majątkowy w Warszawie (czy gdziekolwiek indziej w Polsce) mógł odpowiednio wykonać swoją pracę. Można je otrzymać w następujących instytucjach:

  • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możemy pozyskać w przypisanym Urzędzie Miasta bądź Gminy (jeśli go nie ma, należy zdobyć wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy);
  • odpis z Księgi Wieczystej można uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, odpowiedniego dla konkretnej lokalizacji;
  • wypis, a także wyrys z ewidencji budynków oraz gruntów, jak również mapę zasadniczą, otrzymamy w danym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia decyzję o przydziale lokalu.